Schoonheidssalon Lisette Boom
“U heeft maar één huid en die verdient de beste verzorging” 


Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Lisette Boom verwerkt van haar klanten.

Voor het uitvoeren van mijn diensten registreer ik een aantal persoonsgegevens.

Als u klant bent/wordt van mijn salon, betekent dat dat u mij uitdrukkelijk toestemming geeft om deze gegevens te registreren. Ik adviseer u om deze privacyverklaring door te lezen en eventueel te bewaren voor uw eigen administratie. 

In deze privacyverklaring geef ik aan 

- over welke persoonsgegevens het gaat

- waarom ik ze registreer

- hoe ik met deze gegevens om ga

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persgegevens is: Schoonheidssalon Lisette Boom, Schipperslaan 32, 1442 AB Purmerend.

De salon is bereikbaar via: telefoonnummer 06 51 95 27 44 of email: info@schoonheidssalonlisetteboom.nl

Welke gegevens registreer ik van u?

- Uw naam- en contactgegevens zoals adres en telefoonnummer

- De resultaten van uw huidanalyse

- Een klein medisch dossier dat relevant is voor de behandeling van uw 

  huid, zoals allergieën en medicijngebruik

- Het verloop van uw behandelingen

- De verzorgingsproducten die u gebruikt

Waarom registreer ik deze gegevens?

Met uw contactgegevens kan ik u bereiken indien dat nodig is. De overige gegevens gebruik ik om mijn behandelingen zo goed als mogelijk af te kunnen stemmen op uw huid. Om eventueel goederen bij u af te leveren. Afhandelen van betalingen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt mij altijd vragen of u de gegevens die ik van u registreer mag inzien. Op uw verzoek kan ik uw gegevens aanpassen of verwijderen. Dit kan mogelijk wel ten koste gaan van de kwaliteit van mijn dienstverlening.

Beschermen van uw gegevens

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en openbaarmaking tegen te gaan.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.


Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen Schoonheidssalon Lisette Boom en de consument.

ARTIKEL 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en Schoonheidssalon Lisette Boom aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient Schoonheidssalon Lisette Boom de consument te informeren over de ter zake geldende prijs.

Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.

De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.

In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 3 – Verplichtingen van Schoonheidssalon Lisette Boom

Schoonheidssalon Lisette Boom staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

Schoonheidssalon Lisette Boom licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Schoonheidssalon Lisette Boom vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

Schoonheidssalon Lisette Boom wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecodes uitgegeven door het HBA.

Schoonheidssalon Lisette Boom zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de consument

De consument dient Schoonheidssalon Lisette Boom voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

De consument heeft de plicht alle door Schoonheidssalon Lisette Boom gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

ARTIKEL 5 – Betaling

Betalingen aan Schoonheidssalon Lisette Boom dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Schoonheidssalon Lisette Boom aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

Bij een reeks behandelingen kan Schoonheidssalon Lisette Boom de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

Schoonheidssalon Lisette Boom is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Schoonheidssalon Lisette Boom of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.

De consument is tegenover Schoonheidssalon Lisette Boom aansprakelijk voor door de Schoonheidssalon Lisette Boom geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 7 – Klachten

Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Schoonheidssalon Lisette Boom in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.

Schoonheidssalon Lisette Boom dient klachten afdoende te onderzoeken. Schoonheidssalon Lisette Boom zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie.

ARTIKEL 8 – Geschillenregeling

Geschillen tussen consument en Schoonheidssalon Lisette Boom over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door Schoonheidssalon Lisette Boom aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij Schoonheidssalon Lisette Boom heeft ingediend.

Nadat de klacht bij Schoonheidssalon Lisette Boom is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij De Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij De Geschillencommissie, is Schoonheidssalon Lisette Boom aan deze keuze gebonden. Indien Schoonheidssalon Lisette Boom een geschil aanhangig wil maken bij De Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Schoonheidssalon Lisette Boom dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van De Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 9 – Nakomingsgarantie

ANBOS, staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen.

Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door ANBOS, aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS, over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de consument.

ANBOS, verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele inname vereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:

– aan het lid is surséance van betaling verleend.

– het lid is failliet verklaard.

– de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.

Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANBOS, aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

ARTIKEL 10 – Wijzigingen

ANBOS, zal deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

ARTIKEL 11 – Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen Schoonheidssalon Lisette Boom en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de consument zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond.